Мања слова Већа слова РСС

Питајте Владу

 

Пријава злоупотребе службених возила

 

Саопштење са пете сједнице Владе Црне Горе

Саопштење са пете сједнице Владе Црне Горе
Датум објаве 29.12.2020 21:00 | Аутор СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу


Влада Црне Горе је данас, на петој сједници којом је предсједавао предсједник проф. др Здравко Кривокапић, утврдила Нацрт закона о играма на срећу и наградним играма с Програмом за одржавање јавне расправе. У дискусији је наглашено да је Нацртом закона предвиђено свеобухватно уређење тржишта игара на срећу и дефинисани су нови облици игара на срећу, креирањем трајних и одрживих рјешења, у складу са најбољом европском праксом. Биће омогућен потпунији и квалитетнији он лине надзор приређивача игара на срећу, што ће довести до стварања квалитетнијег амбијента за развој тржишта и повећање прихода од ове дјелатности. Ефикаснијим спречавањем и санкционисањем злоупотреба на тржишту и оштријим казненим одредбама за нелегално приређивање игара на срећу биће побољшана финансијска дисциплина и омогућена боља заштита интереса легалних приређивача. Поред осталог, уводи се концепт друштвене одговорности, те обезбјеђују бољи услови за контролу пословања приређивача игара на срећу, што ће допринијети смањењу сиве зоне у области игара на срећу и увећање буџетских прихода по овом основу. Истакнуто је да ће ново законско рјешење обезбиједити друштвену заштиту играча и њихових породица. Закључено је да јавна расправа траје 60 дана, од дана објављивања јавног позива на интернет страници Министарства.

Донијета је Уредба о ближем поступку очитавања фискалне меморије пореске регистар касе, којом се стварају услови за очитавање фискалних меморија пореских регистар каса и прелазак на нови систем фискализације он лине у реалном времену.

Влада је донијела Одлуку о Годишњем плану званичне статистике за 2021. годину. Годишњим планом се дефинише оквир производње активности званичне статистике на годишњем нивоу, који обезбјеђује праћење мјерења резултата активности о економским, демографским и друштвеним појавама, као и појавама из области радне и животне средине Црне Горе. Планирана је реализација 211 статистичких активности, од чега ће 163 активности (или 77,2 одсто) реализовати Управа за статистику, као главни носилац и дисеминатор статистичких података, док ће 47 (или 22,3 одсто) планираних активности реализовати други произвођачи званичне статистике. Једна ( или 0,5 одсто) активност ће се реализовати сарадњом Министарства финансија и Управе за статистику.

Донијета је Одлука о измјени Одлуке о броју студената за упис у прву годину мастер студија на студијске програме Универзитета Црне Горе. Измјенама је, на захтјев Вијећа Биотехничког факултета, проширена ранг-листа за упис на мастер академске студије, студијски програм Безбједност хране за пет студената, као и ранг-листа за упис на мастер примијењене студије, студијски програм Расадничарство, за једног студента. Такође, на захтјев Вијећа Филозофског факултета проширена је за 14 студената ранг-листа за упис на мастер академске студије, студијски програм Психологија.

Влада је усвојила Информацију о активностима на реализацији пројекта ауто-пута Бар-Бољаре. У расправи је наглашено да је анализом свих података утврђено да укупан степен завршености радова и на читавој траси износи око 92 одсто.

Усвојена је Информација о захтјеву Ени Монтенегро БВ, Холандија и Новатек Монтенегро БВ, Холандија за продужње првог периода истраживања из Уговора о концесији за производњу угљоводоника за блокове 4118-4; 4118-5; 4118-9; 4118-10. Оцијенивши захтјев оправданим, Влада је одобрила продужење првог Периода истраживања и Фазе истраживања из Уговора за период од шест мјесеци.

Влада је усвојила Информацију о реализацији уговора о концесији за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију појаве минералне сировине техничко-грађевинског камена „Камено море “, број01- 956/1 од 30. априла 2013. године. Тим поводом, Влада је закључила да се раскида Уговор о концесији, због неизвршавања уговорних обавеза од стране Концесионара - АД „Рачица“ – Тиват.

Усвојена је Информација о уступању на трајно коришћење опреме Дирекцији за заштиту тајних података. У складу са Законом о измјенама и допунама Закона о тајности података којим су послови који су се обављали у Дирекцији за информатичку безбједност и одговор на компјутерске инциденте (ЦС/НЦИРТ) прешли у надлежност Дирекције за заштиту тајних података, Влада је дала сагласност да се информатичка и канцеларијска опрема, која се води у књиговодственој евиденцији Министарства јавне управе, дигиталног друштва и медија, уступи на трајно коришћење Дирекцији за заштиту тајних података.

Влада је усвојила Информацију о преусмјерењу остварених уштеда. Тим поводом Влада је донијела закључке којима се Министарство финансија и социјалног старања задужује да, ради обезбјеђења недостајућих средстава за измирење приспјелих обавеза код појединих потрошачких јединица, преусмјери одређене износе са потрошачких јединица које су оствариле уштеде у оквиру расположивих средстава.

Усвојена је Информација о закључивању Меморандума о сарадњи између Министарства унутрашњих послова Црне Горе и Министарства унутрашње безбједности Сједињених Држава о сарадњи у области коришћења информација о путницима. Влада је прихватила текст Меморандума чијим потписивањем двије стране намјеравају да, на основу постојећих успјешних механизама коришћења информација о путницима за идентификовање потенцијалних ризика по безбједност, успоставе оквир за сарадњу у области процјене и прегледа информација о путницима и израде процјена ризика. Сврха овог Меморандума је осигуравање безбједности и заштита живота и сигурности јавности. У том циљу, стране потписнице намјеравају да раде на спречавању, откривању, истрази и кривичном гоњењу тероризма и криминала транснационалне природе, на начин који је у складу са Споразумом о евиденцијама података о путницима између САД и ЕУ, у мјери у којој је то примјенљиво.

Сходно структури Владе која је успостављена новом Уредбом о организацији и начину рада државне управе, Влада је усвојила Информацију о промјени састава Надзорног комитета Интегрисаног програма сарадње Црне Горе и Уједињених нација за период 2017-2021. година и изради новог Интегрисаног програма сарадње за период 2022-2026.

Усвојена је Информација о реализацији Уговора о концесији на основу енергетске дозволе за коришћење воде са водоизворишта Кркори у циљу изградње мале хидроелектране “Кркори” на дијелу градског водовода „Кркори”. Тим поводом, Влада је прихватила Анекс бр. 2 Уговора којим се прописује обавеза концесионара да најкасније четири мјесеца од дана закључења анекса, заврши радове из ИИ Фазе из Уговора. Такође, анексом је предвиђено да неиспуњавање обавезе концесионара у предвиђеном року има за последицу раскид уговора.

Влада је усвојила Информацију о предлозима за раскид уговора о концесији којима је предвиђена изградња малих хидроелектрана на водотоцима Раштак, Љевишка и Режевића ријека. Закључивши да су се, због неизвршавања уговорних обавеза концесионара, стекли услови за раскид уговорā о изградњи малих хидроелектрана на тим водотоцима, Влада је задужила Министарство капиталних инвестиција да предузме потребне активности и спроведе процедуре у том правцу.

Усвојена је и Информација о предлозима за рјешавање статуса уговора о концесији којима је предвиђена изградња малих хидроелектрана на водотоцима Ђуричкој ријеци са притокама, Комарачи, Муринској, Бистрици и Буковици. Тим поводом, Влада је закључила да су се стекли услови за раскид уговорā о концесији за изградњу малих хидроелектрана на водотоцима Ђуричка ријека са притокама, Бистрица и Буковица. Концесионарима за изградњу малих хидроелектрана на водотоцима Комарача и Муринска ријека Влада је одредила примјерен рок за извршење уговорних обавеза, а у случају неизвршења било које од обавеза биће покренута процедура раскида уговорā о концесији.

Влада је усвојила Завршни извјештај о реализацији Стратегије реинтеграције лица враћених на основу споразума о реадмисији за период 2016.-2020. године. Најзначајнијим резултатом у извјештајном пероду оцијењено је то што се константно и значајно смањује број црногорских држављана који траже азил у државама чланицама ЕУ, тако да је ЕУ забиљежила позитиван тренд смањења броја захтјева за азил од стране црногорских држављана: у 2015. години их је било око 4.000, у 2016. око 1.500, у 2017. око 500, док их је у 2018. години било 375, што значи да је овај број опао у односу на 2015. годину за око 90 одсто. Све ово је резултирало да се смањи и број захтјева за реадмисију, тако да је у 2016. години запримљен захтјев за реадмисију за 965 лица, у 2017. години за 756 лица, у 2018. години за 619 лица, у 2019. години за 392 лица, док је 2020. години (01.01.-01.10.) запримљен захтјев за реадмисију за 278 лица, што значи да је овај број опао у односу на 2016. годину за око 70 одсто.

Одобрен је Приједлог за преусмјерење средстава са потрошачке јединице Министарство економије на потрошачку јединицу Управа за имовину.

У оквиру кадровских питања, Влада је, између осталог, донијела Рјешење о именовању замјеника предсједника, девет чланова и секретарке Савјета за приватизацију и капиталне пројекте. За замјеника предсједника Савјета именован је Младен Бојанић, министар капиталних инвестиција, досадашњи члан овог савјета. За чланове Савјета именовани су:
Петар Смоловић, предсједник Општине Бијело Поље, представник Заједнице општина Црне Горе,
Властимир Голубовић, предсједник Привредне коморе Црне Горе,
Предраг Митровић, предсједник Уније послодаваца Црне Горе,
Душко Зарубица, генерални секретар Савеза синдиката Црне Горе,
Срђа Кековић, генерални секретар Уније слободних синдиката Црне Горе,
Урош Булатовић, предсједник Уније младих предузетника,
Жељко Савовић, савјетник предсједника Владе Црне Горе за унутрашњу политику,
Никола Кандић, замјеник генералног секретара Владе Црне Горе.
За секретарку Савјета именована је Јелена Глобаревић, самостална савјетница у Агенцији за инвестиције Црне Горе.

Влада је разријешила ранијег предсједника и чланове Комисије за стамбена питања Владе Црне Горе, и донијела рјешење о именовању Божа Милоњића, генералног секретара Владе, за предсједника Комисије, као и о именовању Николе Кандића, Жељка Савовића, Александра Нововића и Жане Прашчевић Милачић за чланове. 

Василије Лалошевић одређен је за вршиоца дужности директора Управе за младе и спорт.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

ФОТО И ВИДЕО: хттпс://флиц.кр/с/аХсмТфН6Xј