Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

 

Prijava zloupotrebe službenih vozila

 

Saopštenje sa 20. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 20. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave 15.04.2021 17:30 | Autor SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore je, na 20. sjednici održanoj 15. aprila 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, donijela Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave. U cilju efikasnijeg sprovođenja politike u oblasti prihoda predloženim izmjenama spojene su nadležnosti dosadašnje Uprave prihoda i Uprave carina. Ocijenjeno je da će novoosnovana Uprava prihoda i carina cjelishodnije sprovoditi poresku i carinsku politiku. Među prednostima ove izmjene, posebno su naglašene sljedeće: fiskalni efekat (20 odsto manji troškovi), sinergetski efekat – jedna kontrolna jedinica za poreske obaveze, igre na sreću i carine, te povećanje efikasnosti otkrivanja carinskih i poreskih prekršaja. Takođe, novi organizacioni model omogućiće da se mnogo lakše i efikasnije naplaćuju odjednom akcize i porezi koje je imaju mnogi proizvodi, a za proizvode koji imaju ulazni PDV plaćen na carini, ali i prodajni PDV u poreskoj, uspostaviće se jasnije linije odgovornosti za postupanje.

Utvrđen je Predlog amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Predloženim amandmanima se, radi efikasnijeg vršenja inspekcijskog nadzora i razgraničavanja nadležnosti inspekcijskih organa, precizno definiše otvoreni javni prostor. Izvršeno je i usaglašavanje sa ustavnim određenjem da se jemči sloboda mirnog okupljanja, a da se može privremeno ograničiti odlukom nadležnog organa, u skladu sa zakonom. Takođe, predviđene su i mjere za sprječavanje širenja zaraznih bolesti u željezničkim prevoznim sredstvima namijenjenim za prevoz putnika, kao i na plovnim objektima koji obuhvataju sve čamce, jahte, trajektne i putničke brodove i plutajuće objekte na kojima se tokom cijele godine, a naročito u toku ljetnje sezone obavlja promet putnika i stvari, a koji plove u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Crne Gore.

Pojava zarazne bolesti COVID-19 zahtijevala je, pored ostalog, i propisivanje nadležnosti Vlade za donošenje odluka koje se ne odražavaju samo na oblast javnog zdravlja. U tom smislu, bilo je neophodno precizirati ulogu Vlade u odnosu na ulazak u Crnu Goru iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, zabranu, odnosno ograničenje rada privrednih društava i preduzetnika, kao i obavljanje drugih djelatnosti, koje su od uticaja na privredni i ekonomski ambijent države. Predviđeno je da određivanje ovih mjera Vlada vrši na predlog svojeg radnog tijela.

U skladu s ustaljenom praksom da Crna Gora dva puta godišnje informiše Evropsku komisiju o aktivnostima koje realizuje u okviru pretpristupnog procesa, Vlada je usvojila Prvi prilog Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori 2021. Ovim dokumentom Crna Gora informiše Evropsku komisiju o stanju u oblasti političkih i ekonomskih kriterijuma, odnosno o napretku u dijelu preuzimanja obaveza iz članstva za 33 pregovaračka poglavlja, za period 1. januar - 31. decembar 2020. Prilog koji dostavlja Crna Gora predstavlja značajnu polaznu osnovu Evropske komisije prilikom izrade njenog godišnjeg Izvještaja za Crnu Goru u kojem se konstatuju ostvareni rezultati i daju preporuke za dalji rad. Tim povodom Vlada je ocijenila da je uspješna priprema dokumenta pokazala visok nivo administrativnih kapaciteta svih organa uključenih u pregovarački proces u okviru svih poglavlja, kao i da se realizacija svih aktivnosti u okviru procesa integracije u EU odvija planiranom dinamikom.

Donijeta je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program). Cilj Programa je da pripremi crnogorske poljoprivrednike za ulazak u EU, na način što će sredstva iz IPA II – oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja iskoristiti u što većoj mjeri, a što će za efekat imati unapređenje kvaliteta proizvoda, povećanje obima proizvodnje, veću konkurentnost i dostizanje EU standarda bezbjednosti hrane u primarnom i prerađivačkom sektoru. U novembru 2020. godine usvojen je predlog izmjena IPARD II programa kojim su izvršena određena terminološka usklađivanja za već postojeće mjere 1 i 3 (čija implementacija je u toku), zatim je izvršena detaljna razrada Mjere 7 – „Diverzifikacija gazdinstva i razvoj poslovanja“ i izmjena budžetske alokacija Programa u odnosu na Mjeru 7. Početkom februara ove godine Crna Gora je obaviještena da su predložene izmjene Programa usvojene od strane Evropske komisije, čime su stvoreni uslovi da se izvrše izmjene i dopune važeće Uredbe o mjerama IPARD II programa, na način što će biti propisana nova mjera „Diverzifikacija gazdinstva i razvoj poslovanja“. Istovremeno, ovim predlogom izvršene su izmjene i dopune pravno tehničke prirode koje se odnose na terminološko usklađivanje pojedinih pojmova, uslova i kriterijuma propisanih IPARD II programom.

Vlada je donijela Odluku o donošenju Prostorno-urbanističkog plana opštine Plav. Postojeći Prostorno-urbanistički plan opštine Plava je rađen za period do 2020. godine, sa smjernicama za postplanski period do 2025. godine, i obuhvata teritoriju novoformirane opštine Gusinje, čijim je odvajanjem došlo do smanjenja teritorije opštine Plav, zbog čega se i pristupilo ponovnoj izradi PUP-a Plav. Osnovni koncept namjene prostora definisan novim Prostorno-urbanističkim planom je racionalno korišćenje zemljišta, u skladu sa njegovim prirodnim pogodnostima, međusobni usklađeni raspored površina pogodnih za razvoj poljporivrede i šumarstva, uređenje naselja i izgradnju objekata društvenih djelatnosti, turističkih objekata i infrastrukture, proizvodnih objekata, infrastrukturnih i komunalnih sistema i objekata.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“, kojom je promijenjeno sjedište za obavljanje djelatnosti Društva.

Vlada je donijela Odluku o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata.

Zbog značajnog odliva drvnih sortimenta u oblom stanju do kog je došlo usljed nedovoljne kontrole i evidencije izvršavanja ugovora o korišćenju šuma od 2010. do 2015. godine, Vlada je u prethodnom periodu bila prinuđena da, u skladu sa Zakonom o spoljnoj trgovini, uvede ograničenje izvoza u ovoj oblasti. Konstatovano je da su efekti dosadašnje primjene očigledni i apsolutno su na fonu toga da je zaustavljen izvoz drvne sirovine, a da se značajno uvećava izvoz prerađenog drveta, što su bili i ciljevi odluke. Daljom primjenom Odluke o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata spriječiće se nestašica drvnih sortimenata na domaćem tržištu, a privredna društva će imati stabilnije poslovanje. Osnovna sirovina će se prerađivati u Crnoj Gori i izvoziće se proizvodi od drveta sa dodatom vrijednošću, dok će građani imati sigurno snadbijevanje ogrevnim drvetom. Takođe, primjenom ove odluke pospješiće se korišćenje drveta iz legalnih izvora i uticaće se na smanjenje bespravnih sječa.

Usvojen je i Izvještaj o zdravstvenom stanju šuma u 2020. godini.

Vlada je usvojila Informaciju o potpisivanju Programa saradnje između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Republike Kazahstan za period 2021–2023. i prihvatila Program saradnje. Budući da su odnosi Crne Gore Republike Kazahstan tradicionalno prijateljski i otvoreni, Programom se predviđa intenziviranje političkog dijaloga, dalji razvoj bilateralnih odnosa putem zajedničkih aktivnosti u organizovanju službenih posjeta, političkih konsultacija, snaženja bilateralnog pravnog okvira, uključujući oblast ekonomije, zdravstvene zaštite i uzajamne pravne pomoći. Programom je, pored ostalog, predviđeno unapređenje saradnje u domenu obrazovanja, kulture, umjetnosti, sporta i politike mladih.

Usvojena je Informacija o potrebi intenziviranja aktivnosti i monitoringa u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Informacijom je ukazano na ključne segmente borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i značaj međunarodnih obaveza Crne Gore u ovoj sferi, problemima na ovom putu, planiranim zakonskim rješenjima i strateškim dokumentima, te nosiocima aktivnosti shodno važećim propisima. Uz navedeno, obzirom na potrebu za jačom, boljom i plodonosnijom koordinacijom u ovoj oblasti, predloženo je formiranje međuresorne radne grupe kojoj bi primarni zadatak bilo unapređenje stanja kroz različite modalitete – saradnje, koordinacije, proaktivnog djelovanja u vidu konkretnih predloga i slično.

Tim povodom zaduženo je Ministarstvo unutrašnjih poslova da u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova, Ministarstvom finansija i socijalnog staranja i Centralnom bankom Crne Gore formira međuresornu radnu grupu radi intenziviranja aktivnosti i monitoringa u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Radom međuresorne radne grupe koordiniraće Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem i municijom, od 2019. do 2025. godine, za 2020. godinu, kao i Izvještaj o radu Sektora za finansijsko obavještajne poslove Uprave policije u 2020. godini.

Usvojena je Informacija o izvještaju o radu na prioritetnom razvojnom projektu „Naučno - tehnološki park Crne Gore“ za 2020. godinu, kao i Izvještaj o poslovanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno - tehnološki park Crne Gore“ u periodu 01.januar 2020. godine – 31.decembar 2020. godine i Finansijski izvještaj za 2020.godinu.

Vlada je usvojila Deseti nacionalni izvještaj o primjeni Izmijenjene Evropske socijalne povelje za 2020. godinu. Ovogodišnji izvještaj je pripremljen u skladu sa propisanim načinom izvještavanja. S obzirom na to da je tematska grupa „Zdravlje, socijalna sigurnost i zaštita“ od najvećeg značaja za oblikovanje mjera koje treba primijeniti tokom krize izazvane pandemijom Covid 19, novinu za ovogodišnji ciklus izvještavanja predstavlja obaveza dostavljanja informacija u vezi sa pandemijom, koje su van referentnog perioda.

Donijet je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za kadrove.

Vlada je usvojila Predlog za izmjenu Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 04-812/2, od 19. februara 2021. godine, kojim se stvaraju pravno-administrativni uslovi za sprovođenje ranije odluke o prodaji putničkih motornih vozila marke Mercedes Maybach, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima.

Usvojena je Informacija za uplatu sredstava u iznosu od 3.000.000,00 eura kompaniji „ToMontenegro“ DOO Podgorica. Tim povodom zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da uplati iznos od 3.000.000,00 eura, čime se osnovni i uplaćeni kapital Društva uvećava i iznosi 23.000.000,00 eura. U diskusiji je naglašeno da će Avio kompanija odobrena sredstava iskoristiti za obezbeđivanje neophodnih uslova za normalno funkcionisanje društva, sve u cilju da u što kraćem roku počne sa obavljanjem djelatnosti.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE